Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Законодателство

В България няма специален закон за репродуктивното здраве. Редица въпроси, свързани с него се разглеждат в други документи: Закон за здравето, Закон за лечебните заведения,Закон за здравното осигуряване,  Закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, Национален рамков договор, различни наредби на Министерството на здравеопазването и др.

Според Закона за здравето: Чл. 81. (1) „Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на този закон и на Закона за здравното осигуряване.”, Чл. 126. (1) Държавата осигурява здравна защита на репродуктивното здраве на гражданите чрез: .....5. профилактика, лечение и диспансерно наблюдение на лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система. Тези услуги са безплатни за всички осигурени лица в България. Промоция на здравето, превенцията и профилактичните дейности са включени в основния пакет за извънболничната помощ (Наредба 40 на Министерството на здравеопазването /Държавен вестник № 102 от 2005). Те са включени и в дейността на специализираната извънболнична помощ.

 
 
 
Banner Piede