Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Националната програма

В двугодишното споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация 2010 - 2011 г., Приоритет 3 „Засилване превенцията на незаразните заболявания» е с очакван резултат (CER 2) за страната - Създаване на национална програма за превенция и контрол на раковите заболявания.

Министерството на здравеопазването е бенефициент по проект „Спри и се прегледай” на стойност около 19 млн. лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Дейностите, които той включва, са извършването на скрининг, профилактика и информиране на населението. Провеждането на скрининга върху трите най-чести локализации на карцином – рак на млечната жлеза, рак на маточната шийка и колоректален карцином, е насочено към население в активна трудоспособна възраст. Очаква се средствата по проекта „Спри и се прегледай” да бъдат използвани за изграждането на инфраструктура, която да послужи като основа за реализацията на национална програма за профилактика не само на рака на маточната шийка, но и на други онкологични заболявания. Проектът се наблюдава активно от водещи специалисти по онкологичен скрининг в ЕС. Проект „Спри и се прегледай” е номиниран за наградата "Перла на мъдростта" от Европейската асоциация за рака на шийката на матката - ЕССА (European Cervical Cancer Association). Наградата е връчена на екипа на Министерството на здравеопазването на 4-тата среща, посветена на борбата с рака на шийката на матката в Европейския парламент на 26 и 27 януари 2010 година. 

Според Концепцията за болнично преструктуриране (приета  с решение на  Министерски съвет на 16.12.2009 г. и допълнена с решение от 24.03.2010г.)  във връзка с Приоритет 1 (Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение) са планирани следните дейности: в центровете за лечение на онкологични заболявания с национално значение - инвестиции в иновативни технологии и оборудване за ранна диагностика и лечение на онкологично болни посредством закупуване на високотехнологично медицинско оборудване; в многопрофилните болници, разположени в областни градове с 51% или повече държавна собственост - инвестиции в иновативни технологии и оборудване за ранна диагностика на онкологични заболявания, както и строително-монтажни работи, свързани с тях; преструктуриране на онкологичните диспансери с 51% и повече общинска собственост в комплексни онкологични центрове съгласно изменения на ЗЛЗ и инвестиране в строително-ремонтни дейности и оборудване за онкологично лечение и диагностика; в големите общински болници - инвестиции както за съвременно оборудване осигуряващо ефективното използване на средствата за медицинска помощ, така и за свързаните с него ремонт и преустройство.

По отношение на оказването на помощ при онкологично болните в т.ч. и от рак на шийката на матката, особено в палиативните грижи и създаването на хосписи, по Наредба № 40, която определя обхвата на дейности, включени в задължителното здравно осигуряване, се създават и ще бъдат предоставени пътеки за долекуване. Предложени са промени и в Закона за лечебните заведения, където хосписите се детерминират според европейските норми.

 
 
 
Banner Piede