Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Aurora проект

Проектът AURORA има за цел да идентифицира обща и постижима стратегия за насърчаване скрининга на рака на маточната шийка, насочен към жените в репродуктивна възраст (30-69 години) в новите страни-членки на ЕС и осигуряващ обхващането на групи със затруднен достъп до здравни услуги, да подпомогне новите страни- членки на ЕС в прилагането на скрининг на рака на маточната шийка, основаващ се на доказателства и да насърчи обмяната на информация и експертиза в Европа относно развитието и прилагането на добри практики, свързани с превенция и застъпничество при рака на маточната шийка. Познанията придобити в хода на проект AURORA ще бъдат разпространени в ЕС и преди всичко в 12 страни-членки: Латвия, България, Румъния, Република Чехия, Кипър, Словакия, Словения, Унгария и Полша.

Проектът AURORA е разработен съгласно приоритетите на Сесията за проекто-предложения от 2009 г - Програма за обществено здраве на ЕК, целяща подпомагането на обмяната на добри практики, свързани с промоцията на скрининга на рака на маточната шийка в новите страни-членки на ЕС,  и особено на групи от населението със затруднен достъп  до здравни услуги. В допълнение, имайки предвид РЕШЕНИЕ  No 1350/2007/EC, стартиращо втора програма за действия на Общността в областта на здравето (2008-13), AURORA също ще подпомогне координацията и синергизма, необходими при инициативи на Общността за събиране на сравними данни за важни заболявания, в това число и на рака.

Проект AURORA е структуриран около шест макрозадачи. Първо, всеки от партньорите в проекта ще осъществи анализ на местната ситуация чрез  проучване на литературата в страните-участнички относно епидемиологията на рака на маточната шийка, скрининговите програми и нуждите на целевите групи на проекта. Анализът на местната ситуация ще бъде полезен за идентифицирането и анализирането на добрите практики и стратегии в борбата срещу рака на маточната шийка в това как да се подпомогне скрининга на това заболяване при целевите групи на проекта. По-нататък, в духа на ПРЕПОРЪКИТЕ НА СЪВЕТА на ЕС  от 2 декември 2003 г за Скрининга на рака на маточната шийка, според които ”адекватното обучение на персонала е предпоставка за скрининг с високо качество” и в духа на Европейските насоки за осигуряване на качество при скрининга на рака на шийката на матката(Второ издание) ,  подчертаващи значително увеличилата се роля на застъпническите групи при скринига на рака, AURORA ще организира курс за обучение на медицински специалисти и курс за обучение на лидери на застъпнически групи. И двата курса ще бъдат организирани на ниво ЕС, но специфични модули ще бъдат насочени към местните нужди на партньорите и специфичната за тях ситуация при скрининга на рака на маточната шийка. Нещо повече, Консорциум AURORA ще създаде мрежа от пилотни центрове, които преди това са участвали в провеждането на скрининг на рака на маточната шийка, за да тестват методологията на AURORA с участието на обучените по време на Проекта медицински специалисти. Накрая, в резултат на мапинг и анализ на всички дейности по превенция и обучение, проведени в страните-участнички в проекта, ще бъде създадена web-базирана система, осигуряваща среда за електронно обучение, достъпна за всички желаещи от страните-участнички да бъдат обучени по материята на проекта.

Имайки предвид целите и дейностите, очакваните резултати от изпълнението на проекта AURORA са: анализ на местната ситуация, организиране на по-ефективни курсове за обучение и дейности по превенция в страните-участнички, идентифициране на добрите практики, увеличаване броя на тестовете за скрининг на рака на маточната шийка благодарение обмен на добрите практики, трансфер на резултатите от проекта към страни които не участват в проекта, обучение на медицински специалисти и лидери на застъпнически групи, увеличаване броя на жените включени в скрининга благодарение на пилотната акция и накрая, трансфер на информация от партньорите в AURORA към медицинските специалисти от страните-участнички благодарение на създадената среда за електронното обучение.

Tags: Скрининг на рака на маточната шийка, Групи от населението със затруднен достъп до здравни услуги, Обучение, Застъпничество, Пилотна акция

 
 
 
Banner Piede