Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association, България

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) е неправителствена организация основана през 1992г. Нейната дейност е ориентирана към няколко основни направления – достъп до здравни услуги, сексуално и репродуктивно здраве и права (СРЗП) в това число сексуално преносими инфекции (СПИ), здравно и сексуално образование, равнопоставеност на половете, трафик на хора с цел сексуална експлоатация, устойчиво развитие. Основни целеви групи на организацията са млади хора, жени в репродуктивна възраст, държавни, общински и училищни власти, здравни специалисти, НПО, учители и журналисти. Специален фокус се поставя върху уязвимите и маргинализирани групи – ромска общност и други малцинствени групи в неравностойно положение, младежи с увреден слух и зрение, млади хора в институциите и в пенитенциарните заведения, селски жени от райони със затруднен достъп до здравни грижи. БАСП предоставя в София и в петте си центъра в страната прегледи и консултации в следните области: семейно планиране, контрацепция, гинекология, венерология, сексология, доброволно консултиране и тестване за ХИВ, като съблюдава и зачита правата на пациента (клиента). БАСП  организира и мониторира мобилни здравни услуги в селски райони, както и скрининги и цитонамазки за превенция на рака на маточната шийка  за групите със затруднен достъп до здравни грижи. В училищата, в ромска общност и в селските райони асоциацията провежда обучителни сесии за HPV превенция и HPV ваксина като част от програмата по здравно и сексуално образование и от модулите за обучение на връстници от връстници.

www.safesex.bg

 
 
 
Banner Piede