Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, O.N.Da.
Италия

logo O.N.DA.Националната обсерватория за здраве за жените (O.N.Da) има за цел да проучва основните заболявания при жените и да предлага превантивни стратегии, промотиращи здравна култура, насочена към специфичните особености и нужди на жените.

 O.N.Da подкрепя фундаментални и клинични изследвания на основни заболявания, оценява тяхното социално и икономическо въздействие, информира институциите, медицинския персонал и обществеността.

Много изследвания показват, че що се касае до здравеопазване, жените все още са в неравностойно положение спрямо  мъжете, подтвърждават и значението на промотирането на общата и лична информираност относно рисковите фактори за здравето на жените.

Тези фактори имат отношение не само към репродуктивните аспекти от живота на жените, но те като цяло са свързани със социалната роля на жената. Всъщност, днес жените са все по-натоварени, тъй като имат напрегнат професионален и семеен живот, което е с неизбежни последици за тяхното здраве. Това е резултат от естествената за жените нагласа да задоволяват на първо място всички нужди на семействата си преди да са задоволили собствените си нужди.

Друг важен въпрос е, че медицинската  наука и системата на здравеопазване не се занимават достатъчно със здравните проблеми на жените, тези проблеми са слабо изследвани поради ограниченото участието на жените в клинични проучвания. Различията в половете и тяхното влияние върху здравето на жените едва сега се калкулират.

O.N.Da има за цел да промотира здравна култура насочена към отчитане специфичните особености и нужди на жените чрез популяризиране на концепцията, че различията между половете оказват влияние върху здравето и начина, по който се възприема здравето. Политиките за превенция на заболяванията трябва в по-голяма степен да вземат под внимание тези различия, за да постигнат принципа за справедливост и равни възможности.

Националната обсерватория за здраве за жените също така има за цел да увеличи изследванията на основните заболявания при жените като се имат предвид  особено техните икономически, политически и социални последици. O.N.Da  допринася за разпространението на медицинска информация и за промотиране активната социална роля на жените при оценка на изследванията и научната информация.

www.ondaosservatorio.it

 
 
 
Banner Piede